Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija

Bendroji dalis

1.1. Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija (toliau – draugija arba LFMRGD, angl.: Lithuanian Physical Medicine and Rehabilitation Physicians Society) yra visuomeninė organizacija, vienijanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus bei reabilitacijos klinikų vadovus. Draugija sukurta bendriems narių poreikiams ir tikslams, neprieštaraujantiems Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti bei įgyvendinti.

1.2. Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija turi savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir/ar užsienio valiutos sąskaitas bankuose ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. Draugija neatsako už savo narių prievoles, o nariai už draugijos prievoles.

1.3. Draugijos veiklos laikotarpis neribojamas.

1.4. Draugijos tikslas nėra pelno siekimas.

1.5. Veiklos teritorija – Lietuvos Respublika.

1.6. Draugija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais.

1.7. Draugijos finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

1.8. Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos teisinė forma – asociacija.

 

Draugijos veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Pagrindinis draugijos tikslas:

2.1.1. Vienyti Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus bei reabilitacijos klinikų vadovus, atstovauti jų profesinius interesus.

2.2. Pagrindinio draugijos tikslo įgyvendinimui numatyti šie uždaviniai:

2.2.1. Kelti draugijos narių kvalifikaciją organizuojant seminarus, konferencijas, suvažiavimus ir kitus profesinius renginius;

2.2.2. Skatinti šiuolaikinių reabilitacijos standartų diegimą ir taikymą Lietuvoje, teikti siūlymus dėl reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų;

2.2.3. Skatinti reabilitacijos mokslo vystymą Lietuvoje; dalyvauti tarptautinėse mokslo programose;

2.2.4. Teikti siūlymus, planuojant ir įgyvendinant fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų rengimo bei tobulinimo programas;

2.2.5. Koordinuoti ir, esant galimybei, remti narių dalyvavimą tarptautiniuose tobulinimo renginiuose ir programose;

2.2.6. Bendradarbiauti su sveikatos priežiūros tarnybomis, visuomeninėmis ir medikų profesinėmis sąjungomis ir kitomis organizacijomis siekiant draugijos tikslo įgyvendinimo;

2.2.7. Skleisti reabilitacijos mokslo bei praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei;

2.2.8. Plėtoti ryšius su tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis, dalinantis profesine patirtimi ir reabilitacijos mokslo pasiekimais.

2.2.9. Propaguoti sveiką gyvenseną, prevencines priemones ligoms ir traumoms išvengti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo praktikos rėmuose;

2.3. Draugija turi teisę gauti paramą bei teikti ar panaudoti ją visais įstatuose nurodytais draugijos veiklos tikslu ir uždaviniais, bei visais kitais Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatyme bei kituose norminiuose dokumentuose numatytais visuomenei naudingais tikslais.

2.4. Šiuose įstatuose numatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimui draugija turi teisę panaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nedraudžiamas priemones, įskaitant: Knygų leidybą 58.11; Laikraščių leidybą 58.13; Žurnalų ir periodinių leidinių leidybą 58.14; Kitus gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą 72.19; Kitą, niekur kitur nepriskirtą švietimą 85.59. 2.5. Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, draugija gali vykdyti tik gavusi atitinkamus leidimus ir licencijas.

 

3. DRAUGIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Savo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti draugija įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti draugijos tikslą ir uždavinius;

3.1.2. Steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

3.1.3. Įstatymų nustatyta tvarka organizuoti susirinkimus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius taikius susirinkimus ir masinius renginius;

3.1.4. Pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

3.1.5. Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.6. Gauti paramą, lėšas ar kitokį turtą iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.7. Steigti (būti steigėju) fondus, įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

3.1.8. Turėti sąskaitas bankuose;

3.1.9. Už prekes ir paslaugas atsiskaityti įstatymų nustatyta tvarka;

3.1.10. Naudoti lėšas įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti;

3.1.11. Užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;

3.1.12. Sudaryti sutartis su partneriais ir prisiimti sutartyje numatytus įsipareigojimus;

3.1.13. Nutraukti savo veiklą.

3.2. Draugija vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. DRAUGIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Draugiją sudaro tikrieji nariai (toliau – nariai) ir garbės nariai.

4.2. Tikrųjų draugijos narių teisės ir pareigos:

4.2.1. Teikti pasiūlymus draugijos veiklai tobulinti;

4.2.2. Rinkti ir būti išrinktu draugijos valdybos nariu;

4.2.3. Teikti draugijos valdybai prašymus ir pasiūlymus, dalyvauti jų svarstyme pritarus valdybai;

4.2.4. Laisvai išstoti iš draugijos, apie tai pranešus raštu valdybai;

4.2.5. Gauti informaciją apie draugijos veiklą;

4.2.6. Turėti lygias balsavimo teises.

4.3. Garbės narių teisės ir pareigos:

4.3.1. Draugija gali turėti garbės narius, kurie renkami susirinkime atviru balsavimu paprasta balsų dauguma, bet kurio tikrojo nario teikimu, pritarus valdybai. Garbės nariais gali būti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje gyvenantys asmenys, nusipelnę reabilitacijos srityje;

4.3.2. Draugijos garbės nariai neturi sprendžiamojo balso teisės ir negali būti renkami į valdybą.

4.4. Draugijos narių pareigos:

4.4.1. Laikytis Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos įstatų;

4.4.2. Aktyviai dalyvauti draugijos veikloje;

4.4.3. Laiku mokėti nario mokestį (LFMRGD nario mokestis mokamas už einamuosius metus sausio – kovo mėnesiais, LFMRGD valdybos nariai atleidžiami nuo metinio mokesčio) (nario mokesčio dydis tvirtinamas atskiru dokumentu visuotinio narių susirinkimo sprendimu).

4.4.4. Dalyvauti draugijos organizuojamuose renginiuose ir išplėstiniuose valdybos posėdžiuose valdybos kvietimu.

 

5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS IR PAŠALINIMAS

5.1. Nauji nariai gali būti priimami kaip tikrieji nariai ir garbės nariai.

5.2. Draugijos narių sąrašus tvarko draugijos sekretorius.

5.3. Asmenys, pageidaujantys tapti draugijos nariais, privalo užpildyti registracijos formą fmrgydytojas.lt tinklalapyje.

5.4. Valdyba dėl nario kandidatūros priima sprendimą paprasta balsų dauguma ir informuoja asmenį apie priimtą sprendimą per 14 darbo dienų.

5.5. Gavus valdybos sprendimą, naujai priimtas narys per 2 mėnesius nuo valdybos pranešimo turi sumokėti nario mokestį (nario mokesčio dydis tvirtinamas atskiru dokumentu visuotinio narių susirinkimo sprendimu). Po to įtraukiamas į LFMRGD narių sąrašą.

5.6. Narys iš draugijos gali būti pašalintas valdybos narių sprendimu paprasta balsų dauguma dėl:

5.6.1. Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso pažeidimo;

5.6.2. Nemokant nario mokesčio dvejus metus;

5.6.3. Draugijos įstatų nesilaikymo.

5.7. Narys gali išstoti iš draugijos, pateikęs raštišką pranešimą valdybai. Remiantis šiuo pranešimu valdyba įpareigoja narių sąrašą tvarkantį asmenį patikslinti narių sąrašą.

5.8. Išstojusių ar pašalintų iš draugijos narių stojamieji, metiniai mokesčiai, dovanos, kitos atiduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

 

6. DRAUGIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

6.1. Draugijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, draugijos valdyba ir prezidentas.

6.2. Visuotinį narių susirinkimą organizuoja valdyba po finansinių metų per 4 mėnesius.

6.2.1. Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau nei pusė draugijos narių, revizijos komisija.

6.2.2. Apie šaukiamą narių susirinkimą skelbimu draugijos internetiniame puslapyje informuojami visi draugijos nariai ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo pradžios.

6.3. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

6.3.1. Keičia draugijos įstatus;

6.3.2. Išklauso draugijos prezidento ataskaitas bei balsuoja dėl ataskaitos pritarimo;

6.3.3. Renka ir atšaukia valdybos narius, revizijos komisiją;

6.3.4. Nustato draugijos veiklos gaires;

6.3.5. Nustato ir atskiru dokumentu tvirtina draugijos narių stojamųjų mokesčių dydį, narių mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką;

6.3.6. Tvirtina finansinių ataskaitų rinkinį;

6.3.7. Renka atviru balsavimu garbės narius;

6.3.8. Priima sprendimą dėl draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.3.9. Priima sprendimą dėl draugijos tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu.

6.4. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė draugijos narių. Jei kvorumo nėra, įstatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per pusę metų šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris gali priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek draugijos narių susirinktų.

6.5. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus 6.3.1 ir 6.3.8 punktuose numatytus atvejus, kuriems priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų daugumos.

6.6. Draugijos vykdomoji valdžia tarp susirinkimų yra valdyba:

6.6.1. Valdyba renkama 4 metų laikotarpiui. Valdybą sudaro 7 nariai;

6.6.2. Tikrųjų narių kandidatūros į valdybą turi būti pateiktos valdybai ne vėliau kaip 2 savaitės iki visuotinio susirinkimo ir skelbiamos draugijos internetiniame puslapyje. Visuotinio susirinkimo metu gali būti teikiami nauji nariai arba perrenkami esami.

6.6.3. Valdybos veiklai vadovauja draugijos prezidentas, kuris yra valdybos pirmininkas.

6.7. Draugijos valdybos kompetencija:

6.7.1. Numato pagrindinių draugijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimo kelius;

6.7.2. Keičia draugijos buveinę;

6.7.3. Priima ir šalina draugijos narius;

6.7.4. Šaukia visuotinį susirinkimą;

6.7.5. Priima sprendimus dėl draugijos finansinės veiklos vykdymo ir projektų finansavimo;

6.7.6. Siūlo susirinkimui keisti draugijos įstatus.

6.7.7. Renka ir atšaukia prezidentą.

6.8. Draugijos prezidento/valdybos pirmininko kompetencija:

6.8.1. Vadovauja draugijos veiklai, užtikrina susirinkimo ir valdybos nutarimų vykdymą;

6.8.2. Vadovauja valdybos darbui, kviečia valdybos posėdžius;

6.8.3. Teikia valdybai siūlymus dėl draugijos finansinės veiklos vykdymo bei projektų finansavimo;

6.8.4. Atstovauja draugiją Lietuvoje ir užsienyje;

6.8.5. Sudarinėja darbo sutartis ir kontraktus, pasirašo, tvirtina draugijos dokumentus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

6.8.6. Informuoja draugijos narius ir visuomenę apie draugijos veiklą.

6.9. Draugijos sekretorius:

6.9.1 Rengia valdybos posėdžius, protokoluoja valdybos sprendimus, tvarko draugijos narių sąrašus ir rengia informaciją draugijos nariams apie draugijos veiklą;

6.9.2 Pavaduoja draugijos prezidentą, pastarajam sergant ar išvykus;

6.9.3 Vykdo prezidento jam pavestas funkcijas ir užduotis.

6.10. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau nei tris kartus per metus. Valdybos nariai apie organizuojamą posėdį turi būti informuojami ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas elektroniniu paštu.

6.11. Gali būti rengiamas išplėstinis valdybos posėdis. Posėdžiai taip pat gali būti kviečiami 1/3 valdybos narių prašymu.

6.12. Valdybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja nemažiau nei du trečdaliai valdybos narių.

6.13. Valdybos sprendimai priimami dalyvaujančių posėdyje valdybos narių atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiantis yra draugijos valdybos pirmininko balsas.

 

7. DRAUGIJOS LĖŠOS IR TURTAS, JŲ PANAUDOJIMO TVARKA

7.1. Draugijos lėšas ir turtą sudaro:

7.1.1. Įstatuose numatyti narių mokesčiai;

7.1.2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas, nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas, kredito įstaigų palūkanos už saugomas draugijos lėšas;

7.1.3. skolinto kapitalo lėšos;

7.1.4. kitos teisėtai gautos lėšos ir turtas.

7.2. Draugijos turtas ir lėšos turi būti naudojamas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos draugijos nariams.

7.3. Pasibaigus draugijos veiklai, likęs turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus draugijos kreditorių reikalavimus ir draugijos narių reikalavimus dėl draugijos turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio, iki draugijos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti draugiją.

 

8. DRAUGIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

8.1. Draugijos finansinės veiklos kontrolę vykdo draugijos revizijos komisija ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

8.2. Revizijos komisiją iš trijų narių renka visuotinis susirinkimas keturių metų laikotarpiui. Revizijos komisijos nariais negali būti valdybos nariai.

8.3. Revizijos komisija kontroliuoja draugijos finansinę veiklą:

8.3.1. Tikrina draugijos finansinių ataskaitų rinkinius ir kitus buhalterinės – finansinės veiklos dokumentus;

8.3.2. Atlieka bet kokius draugijos veiklos patikrinimus visuotinio susirinkimo, valdybos ar pirmininko pavedimu;

8.3.3. Artimiausiame visuotiniame susirinkime ar valdybos pasėdyje praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

8.4. Draugijos pirmininkas ir valdybos nariai privalo pateikti revizijos komisijai jos reikalaujamus dokumentus.

8.5. Draugijos revizijos komisija įstatymų numatyta tvarka atsako už nepatenkinamą draugijos veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą.

 

9. DRAUGIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS BEI SKELBIMO TVARKA

9.1. Dokumentų apie draugijos narių veiklą pateikimo tvarką tvirtina valdyba.

9.2. Pranešimai ir skelbimai, kurie turi būti paskelbti viešai, skelbiami įstatymų numatyta tvarka elektroniniame draugijos puslapyje fmrgydytojas.lt

 

10. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sprendimus dėl draugijos atstovybių ir/ar filialų steigimo/veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo/atšaukimo, vadovaudamasi šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais, priima valdyba.

 

11. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

11.1. Šie įstatai gali būti keičiami Lietuvos Respublikos įstatyme nustatyta procedūra tik draugijos visuotinio susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 jame dalyvavusių tikrųjų narių balsų dauguma.

11.2. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.