Apie Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugiją

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugija (FMRGD) yra visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus ir kitų specialybių gydytojus bei mokslo darbuotojus, dirbančius reabilitacijos srityje. FMRGD veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR visuomeninių organizacijų įstatymu bei kitais LR įstatymais, teisės aktais ir draugijos įstatais. FMRGD veiklos tikslas – organizuoti ir koordinuoti FMRG ir kitų specialybių gydytojų bei mokslo darbuotojų, dirbančių fizinės medicinos ir reabilitacijos srityje, veiklą.  

 

Pagrindiniai Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų draugijos uždaviniai yra:

 1. dalyvauti organizuojant fizinės medicinos ir reabilitacijos pagalbą Lietuvos gyventojams sveikatos priežiūros įstaigose;
 2. skatinti šiuolaikinių reabilitacijos standartų diegimą ir taikymą, teikti siūlymus dėl reabilitacijos paslaugų teikimo tvarkos ir kokybės reikalavimų;
 3. rinkti, kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie savo veiklą, naujausius fizinės medicinos ir reabilitacijos mokslinius tyrimus, reabilitacijos pagalbos būklę ir jos problemas bei numatomus tobulinimo būdus;
 4. rengti fizinės medicinos ir reabilitacijos metodikas, algoritmus, rekomendacijas bei sutarimus įvairia patologija sergantiems pacientams;
 5. tirti fizinės medicinos ir reabilitacijos paklausą ir pasiūlą Lietuvoje;
 6. teikti siūlymus planuojant ir įgyvendinant fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų rengimo ir tobulinimo programas;
 7. skleisti reabilitacijos mokslo ir praktikos pasiekimus sveikatos priežiūros specialistams ir visuomene;
 8. koordinuoti FMRGD narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir teikti rekomendacijas dėl specialybės licencijavimo;
 9. organizuoti FMRGD narių suvažiavimus, seminarus, pasitarimus, mokslines ir praktines konferencijas, simpoziumus bei rengti kartu su LSMU ir Vilniaus universitetu specializuotus tęstinio podiplominių studijų mokymo kursus ir programas;
 10. leisti vienkartinius ir periodinius leidinius reabilitacijos tematika, remti monografijų, vadovėlių, metodinių priemonių, visuomenei skirtos literatūros reabilitacijos tematika leidimą;
 11. remti ir inicijuoti asociacijas ir/ar tarybas ir/ar darbo grupes ir/ar komitetus reabilitacijos moksliniam tiriamajam ir praktiniam darbui organizuoti ir koordinuoti;
 12. atstovauti FMRGD kitose Lietuvos ir tarptautinėse visuomeninėse organizacijose;
 13. remti jaunųjų mokslininkų veiklą ir rekomenduoti finansinei paramai;
 14. rekomenduoti ir remti FMRGD narius stažuotėms užsienyje arba išvykoms į Lietuvoje ar užsienyje vykstančius renginius;
 15. skelbti konkursus ar siūlyti kandidatus vardinėms, valstybinėms ar kitoms premijoms gauti;
 16. rengti FMRGD narių gyvenimo bei kūrybinės veiklos reikšmingų sukakčių minėjimus; dalyvauti sprendžiant LKD narių profesines, socialines, etines ir kitas problemas.