2021-07-26 d. pasirašytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-1725 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Paskelbus šį teisės aktą LR Seimo teisės aktų registre (TAR) jis įsigalios kitą dieną.

Šiuo teisės aktu Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašas papildomas nuostatomis, kada nereikia atlikti SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) pacientui, jei jis stacionarizuojamas dėl skubiosios pagalbos, gimdymui,  planiniam gydymui stacionare (įskaitant dienos chirurgijos paslaugas), dienos stacionaro paslaugai,  kai pacientas, kuriam nėra diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), perkeliamas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ,  stacionarizuojant į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę ar apgyvendinant socialinės globos įstaigoje, guldant į medicininės reabilitacijos bei stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas teikiančias ASPĮ iš stacionarinių ASPĮ arba iš namų ar kitos gyvenamosios vietos) - pacientui ir jį slaugyti ar prižiūrėti liekančiam kitam asmeniui neatliekamas SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu):

- kai pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra pasveikę nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) ar SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu,  neturi COVID-19 ligai būdingų simptomų bei neatitinka epidemiologinių COVID-19 ligos kriterijų ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas), išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo nustatyta tvarka tyrimų dažnumas ir būtinybė nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens ar pacientų grupės riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

- kai pacientas arba jį slaugyti ar prižiūrėti liekantys kiti asmenys yra paskiepyti viena iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“), išskyrus atvejus, kai įstaigos vadovo nustatyta tvarka tyrimų dažnumas ir būtinybė nustatomi atsižvelgiant į individualią kiekvieno asmens ar pacientų grupės riziką užsikrėsti ar užkrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija). Turi būti praėję ne mažiau kaip 14 dienų po asmens paskiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos):

1. antra vakcinos doze, kai pilną skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2. viena vakcinos doze, kai pilną skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar SARS-CoV-2 antigeno testo rezultatu;